Článek I.

Obecná ustanovení a základní pojmy

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.wuly.eu mezi prodávajícím a kupujícím v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 250/2007 Sb.). 
 2. Prodávajícím je společnost Wuly sro, se sídlem Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica, IČO: 53 424 336, zapsaná v obchodem rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl sro, Vložka číslo 149145 / B (dále také ” prodávající “).
 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům (dále také “kupující”). 
 4. Kupující je spotřebitelem pokud jde o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále také “spotřebitel”).
 5. V případě že kupující je fyzická osoba a uvede v objednávce své identifikační číslo (IČO), bere na vědomí, že není možné ho považovat za spotřebitele a použijí se pro něj pravidla uvedené v bodě 1.6 těchto všeobecných obchodním podmínek.
 6. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem a které nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími právními předpisy. Ustanovení článku V., VI. a VIII. těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud se strany zvláštní písemnou dohodou nedohodnou jinak, se nepoužijí. 
 7. Internetový obchod nebo e-shop je internetová stránka elektronického obchodu prodávajícího www.wuly.eu.
 8. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
 9. Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží (výrobku), zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.wuly.eu. 

 

Článek II.

Objednávání zboží a kupní smlouva

 

 1. Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového obchodu www.wuly.eu, tedy s použitím prostředků dálkové komunikace. Náklady na prostředky dálkové komunikace (internetové a telefonické připojení) se neliší od sazby podle podmínek poskytovatele internetového nebo telefonického připojení a prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky.
 2. Při nákupu v internetovém obchodě www.wuly.eu kupující postupuje tak, že vybrané zboží vloží do nákupního košíku, kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku”. Po ukončení nakupování kupující vyplní své údaje, a to jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu na doručení zboží, zejména pokud je odlišná od fakturační adresy, e-mail, telefonický kontakt, zvolí si způsob dodání zboží a platby. Po kontrole a sumarizaci objednávky odešle kupující objednávku kliknutím na tlačítko “Objednat s povinností platby”.
 3. kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 4. Objednávka je závazná. Objednávka může být zrušena pouze na základě dohody smluvních stran, nebo ze zákonných důvodů. v případě kupujícího, který je spotřebitelem, je možné odstoupit od smlouvy i v souladu s článkem V. těchto všeobecných obchodních podmínek. 
 5. Přijetí objednávky potvrdí prodávající e-mailem, který kupující uvedl v objednávce. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
 6. Vlastnictví přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

 

Článek III.

Cena a způsob platby za zboží

 

 1. Ceny uváděné v internetovém obchodě www.wuly.eu jsou uváděny v eurech včetně daně z přidané hodnoty (dále jen “cena zboží”). 
 2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu a poštovné, které závisí na zvoleném způsobu platby za zboží a dopravy kupujícím. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty, jakož i náklady na dopravu (dodání) a poštovné, pokud jsou účtovány.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu ceny zboží a uskutečňovat reklamní a slevové akce na nabízené zboží, a to v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Taková úprava ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před zveřejněním úpravy ceny zboží, resp. na zboží kupujícím již objednané.        
 4. Pokud důsledku chyby v systému zobrazí při nabízeném zboží cena, která se výrazně odlišuje od ceny obvyklé, od ceny obdobného nebo stejného zboží, za kterou je běžně dostupný, nebo se u zboží objeví jiná zjevná chyba v ceně zboží (např. Cena zboží ve výši “0 EUR”), prodávající není povinen dodat zboží za takovou chybnou cenu zboží, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v takovém případě s dodáním zboží za řádnou cenu nesouhlasí, může odstoupit od kupní smlouvy. 
 5. Za zboží lze zaplatit jedním z následujících způsobů, které si kupující zvolí v procesu provádění objednávky a následně potvrdí odesláním objednávky:
 • bezhotovostní převod na bankovní účet prodávajícího, uvedený v potvrzujícím emailu nebo ve faktuře spolu s dalšími pokyny k platbě (variabilní symbol, celková cena zboží, včetně dopravy a poštovného, číslo účtu prodávajícího, den splatnosti faktury),
 • bezhotovostně prostřednictvím služby Stripe (upozorňujeme, že podmínkou pro využití tohoto způsobu platby, je aby kupující disponoval platební kartou, která umožňuje převod peněžních prostředků v rámci těchto systémů). Při bezhotovostním způsobu zaplacení ceny zboží prostřednictvím služby Stripe bude kupující po odeslání objednávky přesměrováni na webové stránky poskytovatele těchto služeb, kde uskuteční platbu za objednané zboží. Samotná platební operace proběhne mezi kupujícím a službou Stripe.
 1. V případě objednávky, resp. kupní smlouvy, kde jednou ze stran je spotřebitel je změna zvoleného způsobu zaplacení ceny zboží po odeslání objednávky možná pouze se souhlasem obou stran. 

 

Článek IV.

Dodání zboží a lhůta pro dodání zboží

 

 1. Veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě www.wuly.eu je dostupný skladem, pokud při konkrétním zboží není uvedena jiná informace o dostupnosti zboží (např. Na objednávku apod.). 
 2. Prodávající zboží zašle kupujícímu v souladu s ním zvoleným způsobem doručení neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud prodávající nesplní svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty a nedodá věc ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu kupujícím, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 3. V případě pokud si kupující zvolil jako způsob platby za objednané zboží bezhotovostní převod na bankovní účet prodávajícího nebo prostřednictvím služby Stripe, prodávající zašle kupujícímu zboží v souladu s ním zvoleným způsobem doručení neprodleně po obdržení ceny zboží na jeho účet, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
 4. Místem dodání zboží, je místo, které kupující uvedl jako místo dodání zboží v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží v místě dodání zboží, osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím pověřená osoba. 
 5. Zboží lze doručit na místo dodání jedním ze způsobů dodání uvedených v bodě 4.6 těchto všeobecných obchodních podmínek. Způsob dodání zboží a dopravce si kupující zvolí v procesu provádění objednávky a následně potvrdí odesláním objednávky. 
 6. Dodání zboží se uskutečňuje prostřednictvím dopravce. V případě objednávek, které se doručují na území České republiky se dodání zboží uskutečňuje prostřednictvím kurýrní společnosti Direct Parcel Distribution CZ sro, dopravní je 3.50 EUR včetně DPH. Bezprostředně před odesláním objednávky spotřebitele je spotřebitel vždy informován o nákladech na dopravu, dodání, poštovné. Výši nákladů na dopravu, dodání, poštovné pro vybrané země je možné zjistit zde.

 

V současnosti spolupracujeme s následujícími dopravci:

GLS General Logistics Systems sro, 

Direct Parcel Distribution CZ sro, 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (Correos)

PPL CZ sro, 

Hermes sro, 

La Poste(Colissimo), 

DHL Parcel Slovensko spol. s ro, 

 

 1. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci, až po jeho dodání odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu doporučujeme, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala zásilku zejména, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě poškození zásilky doporučujeme sepsat s dopravcem (kurýrní službou, resp. Poštovním doručovatelem) záznam o poškození zásilky. V případě, že kupující zjistí poškození zboží až po jeho převzetí doporučujeme tuto skutečnost oznámit neprodleně e-mailem na adresu info@wuly.sk. 

 

Článek V.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ze strany kupujícího

 

 1. Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední. Pokud se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme poslední díl nebo kus. Pokud je zboží dodáváno opakovaně v určeném období, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete první dodané zboží.
 3. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese Wuly sro, Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica nebo e-mailem na adrese info@wuly.eu. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám zaslali v potvrzení objednávky, nebo který můžete najít zde. 
 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy nám zboží zašlete zpět nebo ho přineste na naši adresu Wuly sro, Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Předpokládaný odhad těchto nákladů závisí na hmotnosti, velikosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které Vámi vybraný přepravce poskytuje své služby. Předpokládaný odhad těchto nákladů je ve výši od 2, – EUR do 50, – EUR.
 6. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 7. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
 8. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 9. V souladu se zákonem as přihlédnutím k druh prodávaného zboží Vás upozorňujeme, že není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, a dále prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
 10. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 11. Ustanovení Článku V. těchto všeobecných obchodních podmínek se použijí na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem.
 12. Ustanovení Článku V. těchto všeobecných obchodních podmínek se použijí na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem výlučně jen na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem. 

 

Článek VI.

Reklamace (Reklamační řád)

 

 1. Prodávající tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů řádně informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také “reklamace”) včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 3. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.
 4. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. 
 5. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady: 
 1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 2. kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
 3. prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. 
 4. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. 
 5. kupující má právo na výměnu věci nebo právo na odstoupení od smlouvy (tj vrácení kupní ceny) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. (Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání věci.) 
 6. jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.
 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.
 3. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 
 4. Podmínky a způsob uplatnění reklamace, reklamační řízení
  1. Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí prodávajícímu na vybavení. V souladu s uvedeným reklamaci lze uplatnit na adrese sídla prodávajícího: Wuly sro, se sídlem Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica, IČO: 53 424 336, prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, zejména e-mailem na adrese info @ wuly.eu, nebo písemně na adresu Wuly sro, se sídlem Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica, IČ: 53 424 336. Při uplatnění reklamace je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího doklad o koupi. 
  2. Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
  3. Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
  4. O uplatněné reklamaci vydá prodávající spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
  5. V souladu s ustanovením § 18 odst. 6 a 7 zákona č. 250/2004 Sb. prodávající informuje kupujícího, že pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
  6. Prodávající vydá o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta na její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.
 5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě uplatnění práva na úhradu nutných nákladů může prodávající od kupujícího požadovat doklad o jejich zaplacení.  
 6. Ustanovení Článku VI. těchto všeobecných obchodních podmínek se uplatní výhradně na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem.

 

Článek VII.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 

 1. V případě že dojde k vyprodání zásob objednaného zboží, nebo se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo v případě zjevné chyby v ceně objednaného zboží uvedené v bodě 3.4 těchto všeobecných obchodní podmínek je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy .
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že si kupující zvolil způsob platby za objednané zboží bezhotovostně, převodem na bankovní účet prodávajícího a kupující zboží neuhradil ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že si kupující zvolil způsob platby za objednané zboží bezhotovostně prostřednictvím systému Stripe, a jestliže prodávající neobdrží od kupujícího úhradu ceny zboží za objednané zboží do tří dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 4. Odstoupení od smlouvy prodávající adresuje písemně na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce. Za platné odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy se považuje odeslání písemného oznámení o odstoupení kupujícímu formou e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
 5. Pokud před odstoupením od smlouvy prodávajícím, byla kupujícím uhrazena cena zboží nebo náklady na dopravu (dodání) a poštovné, pokud byly účtovány, prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní ve lhůtě do 10 dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícím. 

 

Článek VIII.

Alternativní řešení sporu

 

 1. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem je možné řešit formou alternativního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.
 2. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Žádost o nápravu může spotřebitel adresovat písemně na adresu Wuly sro, Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica, IČO: 53 424 336, nebo e-mailem na adresu info@wuly.eu.Pokud prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů.
 3. Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.
 4. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů, Bajkalská 21 / A, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava 27 nebo elektronicky na adrese ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce https: // www. mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud to vyžaduje změna obchodní politiky nebo legislativy. Na právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se použijí všeobecné obchodní podmínky, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
 2. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují zejména příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.
 3. V případě stížností, zda podnětů adresovaných naší společnosti nás můžete kontaktovat písemně na adrese: Wuly sro, Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – Městská část Záhorská Bystrica, IČO: 53 424 336, telefonicky na čísle: +421 233 221 055 nebo prostřednictvím e-mailu: info@wuly.eu (do předmětu prosím uveďte stížnost nebo podnět). Vaše stížnost, zda podnět budou ze strany prodávajícího pečlivě posouzeny av případě potřeby můžete být za účelem jejich řešení ze strany prodávajícího kontaktován. 
 4. Dohled nad dodržováním povinností ze strany prodávajícího ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí: Inspektorát České obchodní inspekce se sídlem v Bratislavě pro kraj, Bajkalská 21 / A, PO BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č .: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.   
 5. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 
 6. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby potvrdil, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi. 
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. července 2021.