OCHRANA SOUKROMÍ

 • Definice

 

 1. souhlasem dotčené osoby je jakýkoliv vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby ve formě prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu, kterým dotyčná osoba vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 2. zpracováváním osobních údajů je zušlechťovací operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky,
 3. dotyčnou osobou je každá fyzická osoba (zákazník / spotřebitel), jejíž osobní údaje se zpracovávají,
 4. provozovatelem je obchodní společnost Wuly sro, se sídlem Antona Florek 8780 / 1A, 841 06 Bratislava – městská část Záhorská Bystrica, IČO: 53 424 336, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 149145 / B,
 5. webovým sídlem, resp. webovou stránkou provozovatele je webová stránka www.wuly.eu,
 6. třetí zemí je země, která není členským státem,
 7. mezinárodní organizací organizace a její podřízené subjekty, které se řídí mezinárodním právem veřejným, nebo jakýkoli jiný subjekt, který byl zřízen dohodou mezi dvěma nebo několika zeměmi nebo na základě takové dohody.

 • Zpracování osobních údajů dotčených osob

Provozovatel osobní údaje dotčených osob zpracovává v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95 / 46 / ES av souladu s ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, za dodržení zásad zpracování osobních údajů uvedených v zákoně č. 18/2018 Sb. a ostatních platných právních předpisů.

Provozovatel po celou dobu zpracování a uchovávání osobních údajů dotčených osob za zohlednění nejnovějších poznatků o bezpečnostních standardech přijímá nezbytná technická a organizační opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů dotčených osob.

 • Právní základy, na kterých základě provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob a rozsah zpracovávaných osobních údajů 

 

 1. Zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy:

K zpracovávání osobních údajů dotčených osob provozovatelem na tomto právním základě dochází: 

 • při nákupu zboží (uzavření a plnění smlouvy a případně k provedení opatření před uzavřením smlouvy) v rozsahu povinných údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa bydliště dotyčné osoby, adresa na doručení v případě, že je rozdílná od adresy dotyčné osoby av rozsahu nepovinných údajů: jiné osobní údaje, které dotyčná osoba v objednávce uvede.

 

 1. Souhlas dotčené osoby:

K zpracovávání osobních údajů dotčených osob provozovatelem na tomto právním základě dochází: 

 • v rámci marketingové komunikace provozovatele s dotyčnou osobou bez existence předchozího vztahu mezi provozovatelem a dotyčnou osobou a po udělení souhlasu ze strany dotyčné osoby,
 • při registrovaní dotčené osoby na webovém sídle provozovatele a vytvoření uživatelského účtu přičemž povinnými údaji jsou výlučně pouze jméno, příjmení, e-mailová adresa dotyčné osoby, uživatelské jméno a heslo a nepovinnými údaji jsou např. adresa bydliště dotyčné osoby, adresa pro doručování, telefonní číslo a jiné údaje, které se dotyčná osoba při registraci a vytvoření uživatelského účtu uvede, 
 • v rámci věrnostních programů vedených provozovatelem pro dotčené osoby přičemž zpracovávané údaji jsou jméno, příjmení, adresa bydliště dotyčné osoby a e -mailové adresa,
 • v rámci spotřebitelských soutěží organizovaných provozovatelem pro dotčené osoby,
 • prostřednictvím souborů cookies (pro více informací o cookies viz. část 8. tohoto dokumentu).

 

 1. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele:

K zpracovávání osobních údajů dotčených osob provozovatelem na tomto právním základě dochází: 

 • v rámci marketingové komunikace s dotyčnou osobou a to zejména ve formě zasílání newsletteru či jinými formami přímého marketingu spočívající v informování dotčených osob o novém zboží, 
 • v rámci zlepšování služeb poskytovaných provozovatelem.

 

 1. Plnění zákonných povinností provozovatele:

K zpracovávání osobních údajů dotčených osob provozovatelem na tomto právním základě dochází v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností provozovatele či při plnění povinností provozovatele vůči státním či jiným příslušným orgánům, které vykonávají dohled nad činností provozovatele nebo vůči orgánům příslušným k rozhodování sporů či výkon rozhodnutí soudů, státních či jiných orgánů.  

 • Doba uchovávání 

Osobní údaje dotčených osob související s jejich uživatelským účtem provozovatel uchovává po dobu zřízení uživatelského konta.

V případě osobních údajů dotčených osob uvedených v objednávce, které nemají vytvořené uživatelské konto, tyto provozovatel uchovává po nezbytnou dobu, po reklamační doby (zpravidla 24 měsíců) a do promlčení potencionálních nároků smluvních stran (dotčené osoby a provozovatele) použitelných u soudu či jiných orgánech (zpravidla 3 roky po plnění ze smlouvy).

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu dotčené osoby provozovatel osobní údaje uchovává do odvolání tohoto souhlasu dotyčnou osobou.

Ke splnění účetních a daňových povinností provozovatel osobní údaje dotčených osob uvedené na fakturách či jiných daňových dokladech uchovává během archivačních lhůt vyplývajících z platných právních předpisů České republiky.    

 • Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů dotčené osoby jsou kurýrní společnosti, se kterými provozovatel spolupracuje, avšak pouze v případě, že si takovou formu dopravy objednaného zboží dotyčná osoba zvolí. Provozovatel v současnosti spolupracuje s následujícími kurýrními společnostmi:

GLS General Logistics Systems sro, se sídlem 1039, 962 33 Budča, IČ: 36 624 942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 9084 / S,

Direct Parcel Distribution CZ sro, se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 26367 / B

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA(Correos), se sídlem Vía Dublín no. 7 (Campo de las Naciones), 28070 Madrid, Španělsko,

PPL CZ sro, se sídlem K Borovo 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 251 947 98, sp. zn: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze,

Hermes sro, se sídlem Na Vartičke 10, 965 01 Ústí nad Labem, IČ: 31 572 201, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 737 / S,

La Poste(Colissimo),se sídlem 9, rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, Francie,

DHL Parcel Slovensko spol. s ro, se sídlem Na pantech 18, 831 06 Bratislava – Rača, IČ: 47 927 682, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl: Sro, vložka č. 100759 / B.

 

Mezi příjemce osobních údajů dotčené osoby patří i tyto společnosti:

Stripe Payments Europe, Limited, se sídlem C / O A & L Goodbody, IFSC, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin, Irsko,

 SuperFaktura,sro, se sídlem Při Suchém mlýně 6, 811 04 Bratislava, IČO: 46 655 034

ECOS sro, se sídlem Větrná 42, 91701 Trnava, IČO: 52 582 469, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.: 45291 / T

 • Předávání osobních údajů

 

Provozovatel při zpracovávání osobních údajů dotčených osob tyto nepřenáší ani nezamýšlí přenést do třetí země ani mezinárodní organizace. 

 • Práva dotčených osob

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o účelu jejich zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů , identifikaci příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, době uchovávání osobních údajů a jiné informace specifikované v ustanovení § 21 zákona č. 18/2018 Sb.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají.

Provozovatel bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz osobních údajů, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
 • dotyčná osoba odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • subjekt údajů zpochybňuje zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů,
 • osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Sb., Zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
 • byly shromážděny osobní údaje dítěte (osoby mladší 16 let), za které nese dotyčná osoba odpovědnost jako zákonný zástupce týkající se používání IT služeb, např. sociálních médií.

Provozovatel nemá povinnost vymazat osobní údaje dotčené osoby na její žádost, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k:

 • k uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 • na splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Sb., Zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • na účel archivace,
 • na uplatnění právního nároku.

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud:

 • dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracovávání osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku,
 • dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Pokud se zpracovávání osobních údajů omezilo kromě uchovávání může osobní údaje provozovatel zpracovávat pouze se souhlasem dotčené osoby nebo na účel uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

 1. Právo na přenosnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud:

 • se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě toho, že zpracování osobních údajů subjektu údajů je nezbytné pro plnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.
 • zpracovávání osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

 

 1. Právo namítat zpracovávání osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděny na účel oprávněných zájmů provozovatele včetně profilování založeného na oprávněném zájmu provozovatele.

Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účely přímého marketingu nesmí zpracovávat.

 1. Právo na to, aby se na dotčenou osobu nevztahovalo automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování a má právní účinky, které se jí týkají, nebo ji podobně významně ovlivňují. To však neplatí v případě, že je rozhodnutí:

 • nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem,
 • provedené na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, av nichž jsou zároveň stanoveny i vhodná opatření zaručující ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby,
 • založené na výslovném souhlasu dotčené osoby.

 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby na základě souhlasu dotčené osoby, dotyčná osoba může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat. 

Dotčené osoby si kterékoliv z práv uvedených výše mohou u provozovatele uplatnit písemnou žádostí na adresu provozovatele nebo e-mailem na e-mailovou adresu provozovatele zveřejněny na webovém sídle provozovatele v části Kontakt. 

 • Cookies

Webové sídlo provozovatele používá za účelem zkvalitnění svých služeb soubory cookies. Souhlas s využíváním cookies dotyčná osoba uděluje provozovateli prostřednictvím rozbalovacího lišty, která se zobrazí automaticky při první návštěvě webového sídla provozovatele.

 1. Co je soubor cookie?

 

Soubor cookie je malý textový soubor, který internetový prohlížeč dotyčné osoby uloží a / nebo načte na pevném disku koncového zařízení (např. Počítač, notebook nebo smartphone) prostřednictvím webových stránek, které dotyčná osoba navštíví. Soubory cookies zajišťují bezpečnější a rychlejší interakce s webovými stránkami, protože jsou schopné zapamatovat si preference dotčené osoby (např. Přihlašovací údaje a jazyky) zasláním informací, které obsahují, zpět na původní webové stránky nebo na jinou webovou stránku, ke které patří, když dotyčná osoba navštíví webovou stránku prostřednictvím stejného koncového zařízení.

 

 1. Na co využívá provozovatel soubory cookies?

Soubory cookies provozovatel používá pro zlepšení služeb návštěvníkům webové stránky, zapamatování si uživatelských nastavení a pro nezbytnou funkcionalitu webové stránky. Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit používání webové stránky provozovatele dotyčné osobě.

 1. Odvolání souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů prostřednictvím souborů cookies

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím souborů cookies může dotyčná osoba kdykoli odvolat. Pokud chce dotyčná osoba odstranit soubory cookies uložené v koncových zařízeních, případně nastavit webový prohlížeč koncového zařízení na odmítání souborů cookies, může tak učinit pomocí nastavení předvoleb webového prohlížeče koncového zařízení. Zpravidla je možné tak učinit v nastavení webového prohlížeče koncového zařízení v části “Možnosti”, “Nástroje” nebo “Předvolby” ve webovém prohlížeči, který dotyčná osoba používá k přístupu na webové sídlo provozovatele. V závislosti na existujících webových prohlížečů je možné vypnout cookies pomocí různých prostředků. Pokud chcete získat více informací, navštivte příslušnou webovou stránku prohlížeče.

 1. Používání plug-inů

Provozovatel na svém webovém sídle může používat tzv. plug-in zařízení sociálních sítí, kterými mohou dotčené osoby sdílet obsah webové stránky se svými kontakty na sociálních sítích . Jde o plug-in sociálních sítí Facebook a Instagram.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k ochraně osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na provozovatele prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu provozovatele info@wuly.eu.

 

V případě pochybností o dodržování povinností provozovatele souvisejících se zpracováním osobních údajů mají dotčené osoby právo se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mailový kontakt: statny.dozor@pdp.gov.sk,webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk

 

Ochrana osobních údajů ve smyslu tohoto dokumentu nabývá platnosti a účinnosti dne 1. července 2021.